Müügitingimused

Smart Estate OÜ

reg.kood: 12912203

asukoht: Tartu linn, Gildi 12

tel: (+372) 530 949 71

e-post: partner@results.ee

Üldised tellimistingimused

Üldised tellimistingimused kehtivad ettevõtte Smart Estate OÜ (edaspidi veebikeskkond) poolt loodud kodulehel www.results.ee

Sisulooja – Veebikeskkonna Results.ee partner, kes kasutab keskkonda oma teenuste esitlemiseks potentsiaalsete ettevõtetega koostööks.

Partner – Ettevõte, kes kasutab veebikeskkonda Sisuloojatega koostööks – tellides neilt vastava teenuse oma toodete või teenuste turundamiseks, müügitulemuste kasvatamise eesmärgil.

Veebikeskkond – Platvorm, mis ühendab Sisulooja(d) ja Partneri(d) omavahelise koostöö tegemise eesmärgil, vahendab makseid ning teostab reklaami nii sisuloojatele kui ka vajadusel Partneritele.

Keskkonna kasutamine – Sisuloojatele oma teenuste lisamine potentsiaalsetele koostööpartneritele tasuta. Samuti on ei võeta tasu Partneritelt veebikeskkonna konsultantidega peetud turundustegevuse planeerimise ja Sisuloojate otsingu kasutamise eest.

Sisuloojate hinnakiri – Sisuloojad määravad oma teenuste hinnad ise, mille esitavad Partneritele tutvumiseks keskkonna vastavas rubriigis.

Teenuste sisu – Sisulooja poolt loodud foto-või videosisu Partnerile, postituse vormis sotsiaalmeedias kasutamiseks. Sisu esitlemine lepitakse kokku Sisulooja ja Partneri vahel vastalt Partneri esitatud nägemusele/soovidele. Teenused on seega digitaalsel kujul.

Eesmärk – Partner kaasab Sisulooja(d) turunduslikel eesmärkidel, kasutades selleks Sisulooja oskusi ja jälgijaskonda, et kasvatada enda (Partneri) ettevõtte tuntust ja suurendada tänu sellele ettevõtte müügitulu.


Veebikeskkonna tasu – Results.ee teenustasu arvestatakse pärast seda, kui keskkonna kasutaja (Partner) on teinud tellimuse oma valitud Sisulooja teenuste valikust. Keskkonna teenustasu on 20% Sisulooja mistahes teenuse hinnakirjast. Teenustasu sisaldab endas keskkonna kasutamise, haldamise, maksete töötlemise ja turundusele suunatud kulusid.

Ülejäänud 80% kuulub Sisuloojale ning tasutakse etteantud arvelduskontole vastavalt Results igakuisele makseintervallile.

Tagasiside/reiting – Partneritel on võimalik jätta Sisuloojatele pärast koostöö lõppemist tagasisidet, et Sisuloojal oleks võimalik tõsta oma usaldust potentsiaalsete Partnerite seas.

Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Partneri ja veebikeskkonna vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (VÕS), tarbijakaitseseadus ja teised õigusaktid.

Käesolevad tellimistingimused, privaatsussätted ning hinnakiri on kehtiv alates 03.03.2023

1.Teenuste tellimise kord

1.1 Teenuste või toodete tellimiseks ei ole Partner kohustatud end registreerima Results.ee veebikeskkonna kasutajaks.

1.2 Partner valib soovitud Sisulooja teenuse ning tasumise viisi. Enne tellimuse kinnitamist on Partneril võimalik pidada läbirääkimisi Results keskkonnaga turundustegevuse planeerimiseks ja päringute saatmiseks Sisuloojatele. Partneri soovil teeb Results päringu kõikidele Sisuloojatele, et saada koostööpäringule vastuse kiiremini ja selekteerida välja Partnerile kõige sobilikuma. Pärast tellimuse ülevaatamist kinnitab Partner oma tellimuse, valides soovitud Sisulooja teenuse ja teostab selle eest makse, vastavalt juhistele.

1.3 Kõik tooted on käibemaksuvabad. Toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda Veebikeskkonna alammenüü lehel: https://www.results.ee/influencers-list/

1.4 Partneril on võimalik valida Sisuloojate otsingu seast endale sobilikud teenuste pakkujad ning teostada ettemaks kogu summa ulatuses kohe pärast valiku kinnitamiseks. Kui soov on teha mitme erineva Sisuloojaga koostööd samal ajal, siis on võimalik keskkonnas antud tellimus teostada ühe maksena.

1.5 Partneri poolt kinnitatud tellimuse eest on Results.ee veebikeskkonnale võimalik tasuda otse internetipanga vahendusel.

1.5.1 Tasumiseks täidab Partner kõik tellimiseks ette antud väljad, kinnitab, et tutvunud kõikide tellimistingimuste ja privaatsussätetega ning seejärel suunatakse Partner Veebikeskkonna maksete volitatud töötleja Montonio Finance UAB poolt ette antud pangalinkidele.

1.5.2 Tellimus loetakse sooritatuks, kui Partner vajutab pärast makse teostamist enda valitud pangas funktsioonile „Tagasi kaupmehe juurde“, mille järel näidatakse Partnerile makse õnnestumise kohta ka vastavasisuline teate. Teate saab seejärel ka Sisulooja(d), et hakata koostööd ellu viima.

1.6 Tellimus loetakse Veebikeskkonna poolt kätte saaduks, kui Partner on saanud selleks vastavasisulise kinnituse eelnevalt sisestatud e-maili vahendusel.

1.7 Tellimus jõustub pärast makse laekumist Veebikeskkonna pidaja Smart Estate OÜ arveldusarvele.

1.8 Partneril on võimalik eraldi veebikeskkonnaga kontakteeruda, et pidada läbirääkimisi koostöö planeerimisel ja elluviimisel.

2.Teenuse osutamine Partnerile

2.1 Partner määrab vastavas lahtris tähtaja, millal koostööpartneri-Sisulooja poolt vastavat teenust ootab ning Sisulooja loob antud tähtajaks kokkulepitud sisu.

2.2 Teenuse osutamine toimub alati veebipõhiselt, ning tellimused täidetakse elektroonsel kujul vastavalt antud tingimustes kirjeldatud (Teenuste sisu) viitele.

2.3 Juhul kui Sisulooja pole Partnerile kokku lepitud tähtajaks tellimust osutanud, võib Partner koos veebikeskkonnaga teha selleks Sisuloojale vastavasisulise päringu. Kui tellimus on mõjuval põhjusel jäänud viibima ning koostöösoov mõlema poole poolt on endine, täidetakse tellimus Sisulooja poolt esimesel võimalusel.

2.4 Results veebikeskkond ei võta vastutust koostööst tulenevate tellimuste täitmise eest, sest ei osuta antud teenuseid isiklikult, vaid pakub keskkonda, et Partnerid ja Sisuloojad ühendada.

2.5 Results veebikeskkonda osaleb vajadusel suhtlemisel osapooltega ning kuna vahendab makseid, siis on oluline igasugune teavitamine teenuste viibimisest, et vastavalt tühistada makseid või teha tasaarveldusi. Seega on oluline keskkonda hoida kursis mistahes võimaliku lahkheli osas.

  1. Tellimusest taganemine

3.1 Partneril on võimalik Sisuloojale tehtud tellimuse tegemisest loobuda, olles juba teinud selleks ka maks. Kui Sisulooja pole kokkulepitud tegevust teostanud mõistliku aja jooksul või on sellest loobunud, teostatakse Partnerile tagasimakse täies ulatuses.

Partner teavitab sellest keskkonda vabas vormis, e-maili teel, partner@results.ee.

3.2 Vastavalt Võlaõigusseadusele ei ole pärast Sisulooja poolt Partnerile teostatud teenuse osutamist võimalik kasutada 14-päevast taganemisõigust, kuna see ei kohaldu teenustele, mis hõlmavad digitaalse sisu edastamist elektroonsel teel.

3.3 Samuti ei ole Sisulooja poolt võimalik Partnerile tagada ootuspäraste tulemuste saavutamist, eelkõige uute müügitulemuste näol, sest tegemist on turundusliku kampaania või sisu esitlemisega, mille tulemused on seotud eelkõige sotsiaalmeedia keskkondade kasutajate harjumustest ja kasutamisest ning äärmiselt prognoosimatud.

4. Ostja õigused ja kohustused

4.1 Tellimuse vormistamisel on Partner kohustatud esitama tellimuse teostamiseks ja kättetoimetamiseks vajalikud andmed: Nimi, E-post, Telefoninumber, Aadress.

4.2 Veebikeskkond Results.ee ei saa garanteerida teenuse nõuetekohast täitmist, kui tellimisele eelnenud andmed ei ole Partneri poolt sisestatud korrektselt. Seega on Partner kohustatud veenduma nõutud väljade täitmise vastavusest tegelikkusele.

4.3 Tellimuse vormistamisel kinnitab Partner, et on teadlik käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

4.4 Partneril on võimalik enne tellimuse esitamist esitada Veebikeskkonnale täiendavaid küsimusi nii teenuste kui ka tehingutega kaasnevate protsesside kohta kas e-maili või ette antud telefoni teel.

  1. Veebikeskkonna õigused

5.1 Results.ee veebikeskkonnal on õigus muuta käesolevat üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata, avaldades uued kehtivad tingimused enda veebikeskkonnas.

5.2 Results.ee veebikeskkonnal on õigus igal ajal ette teatamata muuta teenuste hinnakirja, avaldades uue hinnakirja keskkonna vastavas rubriigis. Samuti on võimalik Sisuloojal muuta oma hinnakirja, edastades selleks tahteavalduse vabas vormis Results keskkonnale.

5.3 Results.ee veebikeskkonnal ei ole võimalik tagada, et teenuste ostuamise kvaliteet vastab kliendi ootustele. Teenuste tulemuslikkus sõltub otseselt Partneri ja Sisulooja poolt välja töötatud plaanist ja läbiviimise korrast, mida mõjutavad otseselt oma tegevusega, ilma et Results.ee keskkonda sellesse sekkuks.

5.4 Juhul, kui Partner ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi (Andmete sisestamine, kasutustingimuste-ja privaatsussätetega nõustumine ning tasumine), ei saa Results.ee veebikeskkond tagada tellimuse jõustumist ja Sisuloojale andmete/informatsiooni esitamist.

5.5 Veebikeskkond võib eemaldada Sisulooja koos lisatud teenuste nimekirjaga, kui Sisulooja pole mõjuva põhjuseta osutanud mitmel järjestikusel korral Partneri(te)le kokkulepitud teenust.

  1. Maksete töötlemine ja väljamaksed

6.1 Kõiki Results.ee veebikeskkonna poolt makseid töödeldakse turvalises makseväravas, koostöös Montonio Finance UAB-ga (www.montonio.com)

6.2 Results.ee teenustasud sisaldavad maksete töötlemisega seotud kulusid ning arveldused selles osas toimuvad Montonioga omavahel.

6.3 Väljamaksed Sisuloojatele toimuvad kord kuus Sisulooja poolt ette antud arvelduskontole või arve alusel Sisuloojaga seotud ettevõtte arvelduskontole.

  1. Vaidluste lahendamine

7.1 Results.ee tagab keskkonna kasutamise selleks ette nähtud osapooltele ning osaleb vajadusel läbirääkimiste pidamisel, kui Partneritel ja Sisuloojatel esineb kokkulepete saavutamisel mistahes tõrkeid.

7.2 Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja Partner soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on Partneril õigus pöörduda vastava pädevusega institutsiooni poole. 

Küsimuste tekkimisel kontakteeruge e-maili teel partner@results.ee